תפריט סגור

תמא 38

תמא 38 תכנית מתאר ( תמ"א 38 )

תמא 38 הינה תכנית מתאר ארצית יזומה הנועדה לביצוע חיזוק מבנים ושיפוצם בכדי ש"יעמדו" וישרדו רעידת אדמה אשר עלולה להתרחש בישראל, לאור תחזית של מומחים. אם הבניין שלכם יוצא לקראת תהליך שכזה – מומלץ להפעיל עורך דין מומחה בנושא שילווה אתכם וייגן על כל הזכויות שלכם מול היזם-קבלן מבצע.
אין צורך להבהל ולהלחץ כי רעידת אדמה צפוייה כבר בימים הקרובים, בקרוב במושגי זמן של גיאולוגיה זהו מושג כללי, אשר יכול לתאר נקודת זמן קרובה של שנים בודדות עד עשרות ואפילו מאות השנים הבאות.
תמא 38 : תוכנית זו אושרה על־ידי ממשלת ישראל ב – 14/04/2005 . ובדיון המלצות ועדת המנכלים – אשר התקיים ב- 07-09-2006 לגבי יישום תמ"א 38 תכנית זו מתייחסת רק למבנים שנבנו עד 1980, לא לפי תקו 413 מחייב בתכנון מבנים הנתונים לסכנת רעידות אדמה העלולות להתרחש בישראל וסביבתה.
תמ"א 38 – הערכות לרעידת אדמה

מתוך אתר משרד ראש הממשלה – http://www.pmo.gov.il
יישום תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) – דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים מזכירות הממשלה.
החלטה מס. רעד1/ של ועדת שרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה מיום 20.08.2006 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 07.09.2006 ומספרה הוא 425(רעד1/). הממשלה ה-31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה :
יישום תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) – דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים
מחליטים :
א. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3537(פש38/) מיום 14.4.2005, לאמץ את המלצות ועדת המנכ"לים בראשותו של המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות, מר אלי רונן, בעניין עידוד חיזוקם של מבנים קיימים, על מנת להבטיח את עמידותם מפני רעידות אדמה, במסגרת יישום תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

ב. 1) יושב-ראש ועדת השרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה יבוא בדברים עם שר האוצר בנושא הקצאת המשאבים הנדרשים למימון חיזוקם של מוסדות חינוך ובריאות ומבני ציבור אחרים ותמיכה בחיזוק מבני מגורים במסגרת יישום המלצות ועדת המנכ"לים.

2) נוכח היקפי המשאבים הנדרשים ליישום המלצות ועדת המנכ"לים, ממליצה ועדת השרים כי הסוגיה התקציבית תובא להכרעת הממשלה בהקדם האפשרי, במסגרת דיוני התקציב לשנת .2007

ג. לפעול לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים על פי המלצת ועדת המנכ"לים, כדלקמן:

1) להטיל על משרד האוצר להפיץ בתוך שלושה חודשים תזכיר חוק בעניין תיקון חוק מסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ד1963-, באופן שיינתנו הקלות במס שבח ומס מכירה למממשים את זכויות הבנייה שניתנו מכח תמ"א .38

2) להטיל על משרד הפנים להפיץ, בתוך שלושה חודשים, תזכיר חוק בעניין תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965-, באופן שיינתן פטור מלא מהיטל השבחה, לתקופה מוגבלת, בתוכניות לחיזוק מבנים בהתאם לתמ"א .38

3) להטיל על משרד המשפטים להפיץ, בתוך שלושה חודשים, תזכיר חוק בעניין תיקון חוק המקרקעין, התשכ"ט1969-, לקביעת רף הסכמה הנדרש לשם חיזוק בנין שהוא בית משותף.

4) ועדת השרים רושמת לפניה כי התיקון בסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965-, ייעשה במסגרת הוועדה הבינמשרדית לרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

ד. ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה ממליצה לשלב בפעולות השיקום המתבצעות בימים אלו בצפון, גם את החיזוק מפני רעידות אדמה."
תמא 38 – עמידות מבנים
באתר מדינת ישראל מתאר פרופסור דוד ינקלבסקי
כי התפתחות תפיסת התכנון של מבנים לרעידות אדמה השתכללה בהתמדה עד אשר בין 1975 ל-1995 נקבעו הנחיות מפורטות למדי; וב- 1995 התפרסם תקן מפורט ומעודכן. בתוך התהליך הזה התרחשה מלחמת המפרץ, ובעקבותיה, בראשית שנות ה- 90, שונתה תפיסת המיגון של העורף – ממקלט לכל בית למרחבים מוגנים. נבנו מעין פירים ובהם חדר מוגן לכל דירה (מרחב מוגן דירתי) או לכל קומה (מרחב מוגן קומתי). פירים אלה, העשויים מבטון מזוין, משתלבים במערכת המבנה ומוסיפים לקשיחותו ולחוזקו ועשויים לתרום במידה ניכרת גם לעמידותו במקרה של רעידת אדמה.
התהליך של בחינת בנייה קיימת שונה מתהליך התכנון של בנייה חדשה, וגישות מתאימות לכך מפותחות ומתגבשות עתה על מנת לאפשר בחינה מתאימה כזאת. בהעדר הנחיות מתאימות או מספקות, נבנו מבנים רבים שאינם מקיימים את מלוא הדרישות ויש בהם מוקדים של פריכות (כמו עמודים קצרים או קירות בני) או של חולשה (כמו קומת עמודים פתוחה), או מוקדים של סיכון נוסף ניכר (למשל אגפי מבנה המופרדים בתפר צר, אשר עלולים להתנגש זה בזה בעת תנודתם באירוע רעידת אדמה, או מיקום לא סימטרי של רכיבי השלד העלולים להיות אחראים לתנודות פיתול של המבנה). את מוקדי החולשה והסיכון הללו ודומיהם יש לאתר במסגרת הבחינה הכוללת של עמידות הבנייה הקיימת. בתום הבחינה ניתן יהיה להעריך את מצבו של מבנה או את מצבו של ריכוז מבנים גדול, לחזות את פוטנציאל עמידותם ולקבל החלטות לגבי דרך הטיפול בהם. תמא 38 ( תמ"א 38 )

תמא 38 – עמידות מבנים

באתר מדינת ישראל מתאר פרופסור דוד ינקלבסקי

עוד בנושא קראו ב : מינהל התכנון מדינת ישראל
כי התפתחות תפיסת התכנון של מבנים לרעידות אדמה השתכללה בהתמדה עד אשר בין 1975 ל-1995 נקבעו הנחיות מפורטות למדי; וב- 1995 התפרסם תקן מפורט ומעודכן. בתוך התהליך הזה התרחשה מלחמת המפרץ, ובעקבותיה, בראשית שנות ה- 90, שונתה תפיסת המיגון של העורף – ממקלט לכל בית למרחבים מוגנים. נבנו מעין פירים ובהם חדר מוגן לכל דירה (מרחב מוגן דירתי) או לכל קומה (מרחב מוגן קומתי). פירים אלה, העשויים מבטון מזוין, משתלבים במערכת המבנה ומוסיפים לקשיחותו ולחוזקו ועשויים לתרום במידה ניכרת גם לעמידותו במקרה של רעידת אדמה.
התהליך של בחינת בנייה קיימת שונה מתהליך התכנון של בנייה חדשה, וגישות מתאימות לכך מפותחות ומתגבשות עתה על מנת לאפשר בחינה מתאימה כזאת. בהעדר הנחיות מתאימות או מספקות, נבנו מבנים רבים שאינם מקיימים את מלוא הדרישות ויש בהם מוקדים של פריכות (כמו עמודים קצרים או קירות בני) או של חולשה (כמו קומת עמודים פתוחה), או מוקדים של סיכון נוסף ניכר (למשל אגפי מבנה המופרדים בתפר צר, אשר עלולים להתנגש זה בזה בעת תנודתם באירוע רעידת אדמה, או מיקום לא סימטרי של רכיבי השלד העלולים להיות אחראים לתנודות פיתול של המבנה). את מוקדי החולשה והסיכון הללו ודומיהם יש לאתר במסגרת הבחינה הכוללת של עמידות הבנייה הקיימת. בתום הבחינה ניתן יהיה להעריך את מצבו של מבנה או את מצבו של ריכוז מבנים גדול, לחזות את פוטנציאל עמידותם ולקבל החלטות לגבי דרך הטיפול בהם.

עוד בנושא זה